خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آزمون نرخ جریان مذاب پلیمر
آزمون نرخ جریان مذاب پلیمر
آزمون ویسکوزیته پلیمر ها
آزمون ویسکوزیته
آزمون تنسایل یا تست کشش
آزمون تنسایل
آزمون استحکام دوخت حرارتی
آزمون استحکام دوخت حرارتی
آزمون سختی پلیمر
آزمون سختی پلیمر
آزمون ضریب اصطکاک
آزمون ضریب اصطکاک
آزمون خمش
آزمون خمش
آزمون چگالی
آزمون چگالی
آزمون درصد جذب آب
آزمون درصد جذب آب
آزمون درصد رطوبت پلاستیک
آزمون درصد رطوبت پلاستیک
آزمون میزان مواد فرار
آزمون میزان مواد فرار
 • نرخ جریان مذاب
 • ویسکوزیته
 • خواص مکانیکی ( تنسایل )
 • استحکام دوخت حرارتی
 • سختی
 • ضریب اصطکاک
 • خمش
 • ضخامت
 • ابعاد
 • دانسیته
 • اندازه گیری جرم پایه
 • درصد جذب آب
 • درصد رطوبت
 • میزان مواد فرار
 • نفوذ پذیری عبور بخار آب
 • منافذ سوزنی
 • مقاومت در برابر گرما
 • جمع شدگی گرمایی
 • میزان خاکستر
 • مهاجرت کلی
 • مهاجرت ویژه
 • مهاجرت عناصر معین
 • میزان فلزات سنگین
 • میزان مونومر استایرن
 • جداشدن لایه ها
 • استخراج زایلن
 • استخراج نرمال هگزان
 • استخراج آب و الکل
 • مقاومت در برابر آب داغ
 • مقاومت در برابر اسید
Visited 1 times, 1 visit(s) today