سرفصل دوره خواص مکانیکی سطح 4

بررسی خواص مکانیکی پلیمرها (سطح 4)

 

◄تفسیر برگه مشخصات پلی اتیلن سنگین گرید 1288(HDPE 1288)  گرید فیلم.
◄انجام تعیین خواص کششی یک سری نمونه فیلمی، تفسیر نتایج و نکات مهم منحنی ثبت شده.