Khatam Polymer Knowledge Enterprise Co

Educational Request

فرم درخواست خدمات آموزشی

مشخصات متقاضی

نام دوره آموزشی

تاریخ دوره آموزشی مورد درخواستی شما
شیوه آموزش
میزان دانش و شناخت شما از دوره ی آموزشی درخواستی
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.

در صورت دانشجو بودن، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامیست.

 

در صورت ثبت نام از طرف شرکت، نامه ی رسمی مهر و امضا شده ی بر روی سربرگ شرکت الزامیست.

ارسال فیش واریزی به منزله ی نهایی شدن ثبت نام شما است.

در صورت ثبت نام گروهی، پر کردن فرم درخواست خدمات آموزشی برای هر یک از شرکت کنندگان الزامی می باشد.