خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

گواهینامه و افتخارات

افزایش اعتبار
افزایش اعتبار از سازمان استاندارد
مجوز وزارت بهداشت
مجوز آموزش و دامنه فعالیت از وزارت بهداشت
ارتقاء در شبکه آزمایشگاه های راهبردی
ارتقاء در شبکه آزمایشگاه های راهبردی
11-1
شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
10
مجوز آموزش سازمان مدیریت دولتی
8
پروانه تاسیس
7-1
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
6
پروانه مسئول فنی غذا و دارو
4
پروانه کارشناس استاندارد
2
تاییدیه مراکز آموزشی همکار