خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

گواهینامه و افتخارات

11-1
شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
10
مجوز آموزش سازمان مدیریت دولتی
8
پروانه تاسیس
7-1
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
6
پروانه مسئول فنی غذا و دارو
5-1
پروانه بهره برداری غذا و دارو
4
پروانه کارشناس استاندارد
3
گواهینامه آموزشی سازمان غذا و دارو
2
تاییدیه مراکز آموزشی همکار