خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

مجوز آموزش و دامنه فعالیت از وزارت بهداشت

مجوز وزارت بهداشت