معیار پذیرش نمونه

 1.  تعیین ویژگی های ظاهری محصول
 2.  تاثیر بین محصول و ظروف
 3.  بررسی کیفیت چاپ و ثبات چاپ
 4.  بسته بندی و نشانه گذاری
 5.  تعیین ضخامت
 6.  تعیین منافذ سوزنی
 7.  تعیین چربی
 8.  مقاومت به کشش و ازدیاد طول
 9.  اندازه گیری نرخ جریان مذاب
 10.  اندازه گیری میزان چگالی
 11.  اندازه گیری میزان استحکام کششی
 12.  اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
 13.  اندازه گیری میزان مهاجرت
 14.  اندازه گیری میزان مواد فرار
 15.  اندازه گیری میزان تغییر ابعادی
 16.  اندازه گیری میزان جذب آب
 17.  اندازه گیری میزان نشت پذیری
 18.  روش آزمون‌ سوختن
 19.  مقاومت به کشیده شدن
 20.  مقاومت درز بندی فیلم و مقاومت درزبندی در محل گردن کیسه (محل اتصال در)
 21.  سرعت عبور بخار آب
 22.  اندازه گیری نمره نخ
 23.  اندازه گیری تراکم تارو پود
 24.  قابلیت انحلال
 25.  تجزیه حرارتی
 26.  رنگ
 27.  ماکزیمم جزء قابل استخراج
 28.  تعیین میزان ویسکوزیته
 29.  اندازه گیری خواص اصطکاکی و لغزندکی فیلمهای پلاستیکی
 30.  اندازه گیری مقاومت پلیمرها به وسیله سختی سنج (shore D)
 31.  میزان زیست تخریب پذیری به روش لجن فعال
 32. اندازه گیری خواص خمشی