خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

درخواست آموزش

فرم درخواست خدمات آموزشی

مشخصات متقاضی

نام دوره آموزشی

تاریخ دوره آموزشی مورد درخواستی شما
شیوه آموزش
میزان دانش و شناخت شما از دوره ی آموزشی درخواستی
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.

در صورت دانشجو بودن، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامیست.

 

در صورت ثبت نام از طرف شرکت، نامه ی رسمی مهر و امضا شده ی بر روی سربرگ شرکت الزامیست.

ارسال فیش واریزی به منزله ی نهایی شدن ثبت نام شما است.

در صورت ثبت نام گروهی، پر کردن فرم درخواست خدمات آموزشی برای هر یک از شرکت کنندگان الزامی می باشد.