خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

تاریخ پیشنهادی

نحوه برگزاری

عنوان

ردیف

خرداد

مجازی

وبینار آشنایی با استاندارد های ملی ایران و جهان در زمینه پلیمر و بسته بندی

1

خرداد

مجازی

دوره آموزشی مواد در تماس با غذا و مقررات بین المللی

2

خرداد

مجازی

دوره آموزشی برهمکنش های بسته بندی و مواد غذایی

3

خرداد

مجازی

دوره تخصصی برهمکنش ها و اندازه گیری ویسکوزیته PET

4

خرداد

حضوری/ عملی

کارگاه آموزشی خواص مکانیکی سطح 3

5

خرداد

حضوری/ عملی

کارگاه آموزشی خواص مکانیکی سطح 4

6

تیر

حضوری/ مجازی

کارگاه آموزشی هویت شناسی پلیمرها

7

تیر

حضوری/ مجازی

دوره آموزشی افزودنی های در بسته بندی پلیمری

8

تیر

مجازی

وبینار بررسی استاندارد و روش های آزمون سفره های یکبار مصرف پلی اتیلنی

9

تیر

حضوری/ مجازی

کارگاه آموزشی آنالیز حرارتی پلیمرها

10

مرداد

حضوری/مجازی

دوره آموزشی PS و روش های آزمون

11

مرداد

حضوری/ مجازی

دوره آموزشی PE و روش های آزمون

12

مرداد

حضوری/مجازی

دوره آموزشی PP و روش های آزمون

13

شهریور

مجازی

وبینار بررسی استاندارد و روش های آزمون کیسه های پلاستیکی فریزر

14

شهریور

حضوری/ عملی

کارگاه برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی

15

شهریور

حضوری/ مجازی

کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس معکوس

16

شهریور

حضوری/ مجازی

آشنایی با روش های فرایند و شکل دهی پلیمرها ( قالبگیری تزریقی، قالبگیری فشاری،  قالبگیری بادی، اکستروژن)

17