خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

کارگاه برهمکنش بسته بندی با مواد غذایی

کارگاه آموزشی برهمکنش بسته بندی با ماده غذایی

2 مرداد ماه 1402

■ تست مهاجرت
■ تست نفوذ پذیری بخار آب
■ تست نفوذ پذیری گاز اکسیژن
■ پدیده جذب
■ تست منافذ سوزنی
کار عملی و انجام آزمون ها

ارزش دوره: 10 ساعت

هزینه ثبت نام در دوره
حضوری: ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
مجازی: ۶۹۰/۰۰۰ تومان
Visited 1 times, 1 visit(s) today