معیار پذیرش نمونه

معیار پذیرش نمونه بر اساس نام آزمون:

1. تعيين ویژگی های ظاهری محصول

2. تاثیر بین محصول و ظروف

3. بررسی کیفیت چاپ و ثبات چاپ

4. بسته بندی و نشانه گذاری

5. تعيين ضخامت

6. تعيين منافذ سوزني

7. تعيين چربي

8. مقاومت به كشش و ازدياد طول

9. اندازه گیری نرخ جریان مذاب

10. اندازه گیری میزان چگالی

11. اندازه گیری میزان استحکام کششی

12. اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده

13. اندازه گیری میزان مهاجرت

14. اندازه گیری میزان مواد فرار

15. اندازه گیری میزان تغییر ابعادی

16. اندازه گیری میزان جذب آب

17. اندازه گیری میزان نشت پذیری

18. روش آزمون‌ سوختن

19. مقاومت به كشيده شدن

20. مقاومت درز بندي فيلم و مقاومت درزبندي در محل گردن كيسه (محل اتصال در)

21. سرعت عبور بخار آب

22. اندازه گیری نمره نخ

23. اندازه گیری تراکم تارو پود

24. قابلیت انحلال

25. تجزیه حرارتی

26. رنگ

27. ماکزیمم جزء قابل استخراج

28. تعیین میزان ویسکوزیته

29. اندازه گیری خواص اصطكاكي و لغزندکی فیلمهای پلاستيکی

30. اندازه گيري مقاومت پليمرها به وسيله سختي سنج(shore D)

31. ميزان زیست تخریب پذیری به روش لجن فعال

32. اندازه گیری خواص خمشی