دستگاه های موجود در آزمایشگاه

1. دستگاه خواص مکانیکی (Universal Testing Machine )

به همراه دستگاه پانچ برای تهیه نمونه های دمبل. پارامترهای قابل اندازه گیری: استحکام کششی، مدول، ازدیاد طول و..  استحکام خمشی، مدول خمشی، ضریب اصطکاک

2. دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)Gas Chromatography

3. دستگاه شاخص جریان مذاب (MFI)Melt Flow Index

4. دستگاه خواص رئولوژیکی (Rheological Properties) 

ویسکومتر آبلهود

5. سختی سنج پلاستیک ها (shore D)

6. کابین UV

7. دستگاههای خواص فیزیکی و ظاهری( Physical Properties )

میکرومتر دیجیتال، کولیس دیجیتال، کیت دانسیته به روش غوطه وری، پیکنومتر، ، کوره حرارتی، سل نفوذ پذیری بخار آب، دستگاه نفوذ پذیری اکسیژن، سیستم استخراج با حلال، دستگاه منافذ سوزنی،  و ...

8. سیستم مهاجرت کل (Overal Migration system) 

سل شیشه ای و استیل

9. دستگاه اندازه گیری زیست تخریب پذیری به روش لجن فعال

10. تجهیزات عمومی آزمایشگاه

آون، هیتر، انکوباتور، منتل، کوره، دستگاه آب مقطر گیری، ترازوهای آنالیتیکال و دیجیتال با دقت چهار رقم اعشار، رطوبت سنج دیجیتالی، دماسنج های الکلی و جیوه ای، ترمومتر دیجیتالی با دقت 01/0 اعشار، حمام آب ویسکوزیته، ژرمیناتور، سیرکلاتور ، دسیکاتور، هودهای آزمایشگاهی، پمپ خلا، دستگاه پانچ، کمپرسور هوا، پرس حرارتی، گیج بلوک های استاندارد برای وزن و ضخامت...