برگزاری کارگاه های آموزشي تخصصي روش های مدرن آنالیز دستگاهی برای شناسایی انواع مواد شیمیایی و پلیمری

هدف از  برگزاري چنين کارگاههایی
 آشنايي بيشتر احاد جامعه به انواع  روش های مدرن دستگاهی که برای شناسایی و کنترل کیفی و کمی انواع مواد اولیه وافزودنی های شیمیایی و پلیمری، محصولات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند.
(اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس ونگهداری دستگاه)
دستگاههای اسپکتروسکپی Spectroscophy Methods of Analysis :-
دستگاه اسپکتروسکپی    UV/VIS
دستگاه اسپکتروسکپی FT-IR & ATR
دستگاه اسپکتروسکپی FT-RAMAN
دستگاه اسپکتروسکپی  Atomic Absorption (AAS)
دستگاه اسپکتروسکپی Atomic Emission(AES)
دستگاه اسپکتروسکپی Ion Couple Plasma (ICP)
دستگاه اسپکتروسکپی XRF
دستگاه اسپکتروسکپی XRD
دستگاه اسپکتروسکپی AFM

دستگاههای کروماتوگرافی Chromatographic  Analysiss :-
دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
دستگاه کروماتوگرافی مایع HPLC
دستگاه کروماتوگرافی نفوذ ژله ای GPC

دستگاههای آنالیز حرارتی  Thermal Analysis  
دستگاه آنالیز حرارتی روبشی  DSC
دستگاه آنالیز حرارتی وزن سنجی TGA
دستگاه آنالیز دینامیکی مکانیکی حرارتی DMTA
 
دستگاههای آزمون خواص مکانیکی Mechanical Testing
دستگاه اندازه گیری خواص کششی و خمشی  Tensile  & Bending Strength   Tests
دستگاه اندازه گیری خواص ضربه پذیری Impact Test
دستگاه اندازه گیری خواص سقوط وزنه Falling Dart Test
دستگاه اندازه گیری ظریب اصطکاک Coefficient  of friction

دستگاههای اندازه گیری خواص رئولوژیکی Rheological Testing
دستگاه اندازه گیری جریان شاخص مذاب MFI
دستگاه ویسکوزیمتری Viscosimetry
دستگاه رئومتری Rheometry

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واحد آموزشی شرکت خاتم پلیمر تماس بگیرید