مشتریان ما

 

نظرات برخی از مشترمان ما:

 

شرکت پتروشیمی تبریز 

 

گروه صنعتی آرتا

 

شرکت شکوفا منش

 

بازرگانی آذران گستران آسیا 

 

شرکت دارویی به‌بان شیمی

 

شرکت پاکتاب مروارید