فرم نظر سنجی

رديف عنوان امتیاز
1 نحوه برخورد با مشتریان
2 كيفيت خدمات ارائه شده
3 مدت زمان ارائه خدمات
4 ارزيابي شما از دانش فني پرسنل
5 ارزيابي شما از هزينه ارائه خدمات
6 توانايي فني تجهيزات آزمايشگاه
7 در دسترس بودن پرسنل فنی
8 نحوه اطلاع رساني آ‍زمايشگاه
پيشنهادات و انتقادات:
نحوه آشنايي شما با آزمايشگاه به چه صورت بوده است؟
نام و نام خانوادگی * نوع خدمات دریافتی
نام سازمان * پست الکترونیکی *
شماره درخواست آزمون تلفن و فکس*
فایل امضاء