کتاب پلاستیک های بسته بندی برای مواد غذایی و دارویی

 


 

درباره کتاب
پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی و دارویی، اصول و روش های آزمون
تالیف عبدالرسول ارومیه ای
این اولین کتاب جامع در مبحث بسته بندی های پلاستیکی، خواص وکاربرد آنها، روش های فرایند و شکل دهی و روشهای آزمایش . کنترل کیفی و کمی، مطابق با استانداردهای جهانی در هفده فصل ارائه گردیده است.
در فصول اول و دوم کتاب مباحثی در باره صنایع بسته بندی وکاربرد انواع پلاستیک ها  ومواد افزودنی در صنایع بسته بندی مواد خوراکی، دارویی وبهداشتی، در فصل سوم  روش های فراورش و شکل دهی پلاستیک هاف درفسل چهارم برهم کنش بسته بندی با محصول درون آن، در فصل های  پنجم تا پانزدهم کنترل کیفی و کمی، ارزیابی خواص و روش های اندازه گیری اجزاء و خواص فیزیکی-شیمیایی، مکانیکِی، گرمایی، طیف بینی و کروماتوگرافی بسته بندی های پلاستیکی آمده است در فصل شانزدهم مقررات و استانداردهای مجاز اختصاص یافته و در فصل آخر طراحی، وضعیت و شرایط مطلوب یک آزمایشگاه کنترل کیفی و کمی پلاستیک های بسته بندی تدوین شده است.
این کتاب درسال 1389 توسط شرکت خاتم پلیمر چاپ و منتشر گردیده است و در شرکت خاتم پلیمر به فروش می رسد.