سرفصل دوره خواص مکانیکی سطح 3

 

بررسی خواص مکانیکی پلیمرها (سطح 3)

 

سر فصل مطالب:

1. شیوه انجام تعیین خواص خمشی نمونه ها بر اساس ASTM D 790
2 . شرح نتایج حاصل از برنامه تعیین خواص خمشی اجرا شده توسط دستگاه (UTM)
3 . فعالیت های اولیه قبل از روشن کردن دستگاه
4. انجام فعالیت های بعد از روشن کردن دستگاه
5 . وارد کردن اطّلاعات به نرمافزار دستگاه
6 . بستن اولین نمونه درون فک ها
7 . شروع آزمایش
8 . بستن دومین نمونه درون فک ها
9 . شروع آزمایش
10 . بستن سومین نمونه درون فک ها
11 . شروع آزمایش
12 . چرا تعداد نمونه های تهیه شده برای انجام آزمایش باید از تعداد الزام شده در روش آزمون بیشتر باشند؟
13 . تفسیر نتایج عددی و منحنی به دست آمده
14 . سرفصل هایی که طبق روش آزمون استاندارد (ASTM D 638) در گزارشکار تعیین خواص کششی نمونه های آزمایش شده باید ثبت شوند
15 . ارائه یک برگه مشخصات پلی پروپیلن و تفسیر نتایج مبحث خواص مکانیکی توسط شرکت کنندگان در دوره
16 . ارائه یک برگه مشخصات پلی پروپیلن با هدف تغییر واحد ها به مقیاس SI و تفسیر نتایج مبحث خواص مکانیکی توسط شرکت کنندگان در دوره