سرفصل دوره خواص مکانیکی سطح 2

 

بررسی خواص مکانیکی پلیمرها (سطح 2)

 

 • سر فصل مطالب:

  1 . بررسی خواص کششی پلاستیک ها
  2 . در تعیین خواص کششی پلاستیک ها و مواد مرکب در جستجوی تعیین کدام ویژگی های مکانیکی هستیم؟
  3 . ویژگی های رفتار چقرمه و شکننده پلاستیک ها در آزمون کششی
  4 . نرم افزارهای انجام آزمون های کشش، خمشی و فشاری
  5 . تعیین خواص کششی پلاستیک ها و مواد مرکب براساس روش آزمون های (ASTM D 638)
  6 . شرح دستگاه UTM و معرفی بخش های مهم دستگاه UTM
  7 . ظرفیت، لودسل، گیرهها، نرم افزارهای انجام آزمون های کشش، خمش، فشار و کالیبراسیون دستگاه UTM
  8 . مشخصات نمونه های مورد استفاده در آزمون تعیین خواص کششی
  9 . مشخصات بخش های مختلف پنج نمونه های استاندارد آزمون کششی مطابق با (ASTM D 638)
  10 . جدول تعیین سرعت مناسب در آزمون کششی مواد مختلف
  11 . تعیین بهترین سرعت استاندارد در آزمون کششی پلاستیک ها
  12 . تعداد نمونه ها، و شرایط محیطی استاندارد
  13 . هشت ویژگی بسیار مهم در تعیین خواص کششی
  14 . فعالیت های قبل از روشن نمودن UTM
  15 . فعالیت های بعد از روشن نمودن UTM
  16 . شرح پارامترهای یک برنامه کامل انجام آزمایش تعیین خواص کششی توسط دستگاه (UTM)
  17 . شرح نتایج حاصل از برنامه تعیین خواص کششی اجرا شده توسط دستگاه (UTM)
  18 . نمودار رفتار کششی تنش در برابر کرنش یکی از پنج آزمونه تست شده
  19 . آشنایی با آزمون خمش سه نقطه ای و نکات مهم در انجام آزمایش
  20 . رفتار مکانیکی نمونه در آزمون خمش سه نقطه ای
  21 . اصول آزمون خمشی سه نقطهای و محدودیت های این آزمایش بر اساس ASTM D 790
  22 . اهمیت تعیین و تنظیم دقیق فاصله تکیه گاه
  23 . مشخصات نمونههای آزمایش تعیین خواص خمشی سه نقطه ای بر اساس ASTM D 790
  24 . مهمترین پارامترهای مکانیکی که در آزمون خمش سه نقطه ای تعیین می شوند
  52 . روش تعیین سرعت مناسب برای انجام آزمایش