معرفی به دوستان اشتراک گذاری

زهرا منتظر*، محمد باقر حبیبی نجفی، محبت محبی، عبدالرسول ارومیه ای

زیست تخریب پذیری فیلم های پلی اتیلن با تابش نور خورشیدتوسط باکتری

چکیده:

انباشتگی ضایعات پلی اتیلنی یکی از مشکلات زیست محیطی عمده است. هدف از این پژوهش بررسی تخریب پذیری میکروبی فیلم های پلی اتیلنی پرداخت شده با تابش آفتاب در شرایط نیمه صنعتی به عنوان روش طبیعی برای حذف ضایعات پلی اتیلنی می باشد. فیلم های پلی اتیلنی به مدت یک ماه در معرض تابش خورشید و سپس به مدت صد روز در واکنشگاه های زیستی هوازی تحت تاثیر دو گونه میکروبی خاص قرار گرفتند.درصد افت وزن پلی اتیلن و تغییرات PH در میحیط بررسی شدند. همچنین فیلم از نظر تغییر در ساختار شیمیایی توسط FTIR بررسی شد و جهت بررسی تشکیل لایه میکروبی بر روی سطح و تغییرات سطح پلیمر در مجاورت باکتری ها از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی (SEM) استفاده گردید. افزایش جزیی PH طی دوره انکوباسیون ثبت گردید. درصد کاهش وزن نمونه های پلی اتیلن پرداخت شده خورشیدی تحت تاثیر این دو باکتری بودند و گروه های عاملی کربونیلی در این نمونه ها در اثر هیدرولیز باکتریایی به صورت معنا داری کاهش یافتند. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی تشکیل لایه های میکروبی متفاوت را بر روی سطح پلیمر پرداخت شده با تابش خورشید به وسیله هر دو باکتری نشان دادند.نتایج نشان دادند تابش نور خورشید اثر معنا داری در افزایش قابلیت زیست تخریب پذیری میکروبی فیلم های پلی اتیلنی داشت و دو باکتری مورد آزمون قادر بودند زیست تخریب پذیری فیلم های پرداخت شده با تابش خورشید را بهبود بخشند.

 

نویسنده: زهرا منتظر

نظرات

 
   
 
Captcha