Food Packaging Interactions

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
Food Packaging Interactions

 

برهم کنش های بین بسته بندی و محصول  Food Packaging Interaction

بحث مهم و مورد مطالعه درباره بسته بندي مواد غذايي، بررسي برهم كنش هايي است که ممکن است بين محصول و ماده بسته بندي انجام گيرد. اين برهم كنش ها مي توانند از طرق مختلف( شرایط محیط، غذا و یا بسته بندی) اثرات سوء بر محصول ایجاد کنند، انتقال مونومرهای سازنده آن، باقیمانده افزودنی ها که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و در نتیجه گرما، به واسطه تجزیه حرارتی آزاد می شوند، باعث تخریب یا فاسد شدن  محصول می گردد.

انواع برهمکنش ها بین ظروف بسته بندي در تماس با مواد غذایی وبهداشتی

برهم كنشهای بين محصول و ماده بسته بندي در سه بخش عمده طبقه بندی می شوند :

  •  مهاجرت Migration : مونومرها و مواد افزودنی از جداره داخلی ظرف به داخل غذا
  • نفوذپذیری Permeation: هوا (اکسیژن) به داخل ظرف بسته بندی و یا خارج شدن بخار آب یا رطوبت از آن
  • جذب  Absorption/Scalping: مواد غذایی مانند چربی، رنگ و طعم  ومواد فرار از غذا به جداره ظروف بسته بندی

نظرات

 
   
 
Captcha