معرفی به دوستان اشتراک گذاری
ماندگاری محصولات درون بسته بندی
 Shelf life of the products in the package

  عمر ماندگاری عبارت است از مدت زمانی پس از تولید محصول تا مصرف فراورده که در صورت نگهداری در شرایط تعریف شده برای هر محصول غذایی، ویژگی های مطلوب حسی، شیمیایی، فیزیکی و یا ویژگی های میکروبی حفظ شده و در نهایت فراورده سالم و مناسب باقی بماند.

زماني كه يك ماده غذايي دچار تغييرات شود و بطوريكه از ارزش مصرفي آن كاملاًً پايين آمده و يا از بين برود در اين صورت چنين ماده غذايي را فاسد مي نامند اين تغييرات از لحاظ ظاهري ( رنگ بو مزه و قوام ) به گونه اي اتفاق مي افتد كه مصرف كننده متوجه آن شده و از مصرف آن خودداري مي ورزد .

راهکارهایی جهت افزایش ماندگاری محصولات بسته بندی

  • ممانعت از تولید میکروب وکپک و جلوگیري از فعالیت آنها
  • محافظت و کنترل بسته بندی در برابر عوامل مؤثر در فعل و انفعالات ماده بسته بندی مانند: نفوذ اکسیژن و نفوذ پذیری بخارآب
  • محافظت از عوامل مؤثر در فعل و انفعالات شیمیایی مانند جذب ماده غذایی به درون بسته بندی و مهاجرت از بسته بندی به ماده غذایی

نظرات

 
   
 
Captcha