بسته بندي هوشمند Intelligent Packaging

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
بسته بندي هوشمند   Intelligent Packaging

بسته بندي هوشمند(Intelligent Packaging) که برخي منابع براي آن واژه بسته بندي با هوش (SmartPackaging) را به کار مي برند، نوعي بسته بندي است که از طريق درک و حس کردن بعضي از ويژگي‌هاي مربوط به غذايي که در آن بسته بندي شده و يا ويژگي هاي محيطي که غذا در آن نگهداري مي شود، قادرند که توليد کننده، فروشنده و يا مصرف کننده را از وضعيت اين ويژگي ها، مطلع ساخته يا به آنها هشدار دهند. گر چه در مفهوم بسته بندي هاي فعال و بسته بندي هاي هوشمند، تفاوت وجود دارد. منظور از بسته بندي فعال، بسته بندي هايي است که در طول زمان نگهداري محصول، فعال بوده و با توجه به وضعيت محصول، با ايجاد تغييرات و با وارد کردن يا حذف موادي از فضاي بسته، موجب حفظ يا بهبود کيفيت و يا افزايش عمر ماندگاري محصول مي شوند، در حالي که بسته بندي هاي هوشمند اين توانايي را دارند که مؤثر بودن و بي عيب بودن سيستم هاي بسته بندي فعال را کنترل کرده و در مورد آن اطلاع رساني کنند. اين بسته بندي ها شرايط و وضعيت غذاي بسته بندي شده را بررسي کرده و اطلاعاتي را در مورد کيفيت غذاي بسته بندي شده در ضمن انبارداري و توزيع و فروش در دسترس قرار مي دهند.

نظرات

 
   
 
Captcha